O dominio www.plumaycollar.com/ishop é propiedade da Empresa PLUMA Y COLLAR, C.BNIF E-70205968. O domicilio da Empresa é Souto da Igrexa 70 - Meirás 15168 SADA (A Coruña). España. Tamén pode poñerse en contacto connosco no Telefono +34 981 624 224 ou o correo electrónico: ishop@plumaycollar.com

********************************************************************

Reforma na Lei de Privacidade do usuario. As "cookies".

Gran parte do investimento en Internet faise dende o sector da publicidade online. Como é sabido, unha das formas en que a publicidade en Internet se leva a cabo é a través das cookies. As cookies son ferramentas que teñen un papel esencial para a prestación de numerosos servizos da sociedade da información que concentran o maior investimento no campo publicitario, facilitan a navegación do usuario e ofrecen unha publicidade baseada en ocasións nos hábitos de navegación.

Que son as cookies?

Unha cookie é un ficheiro que se descarga no seu ordenador ao acceder a determinadas páxinas web. As cookies permiten a unha páxina web, entre outras cousas, almacenar e recuperar información sobre os hábitos de navegación dun usuario ou do seu equipo e, dependendo da información que conteñan e da forma en que utilice o seu equipo, poden utilizarse para recoñecer o usuario.

Esta información recuperada debe respectar sempre a privacidade do usuario, por iso quíxose realizar unha reforma no regulamento da Lei de Privacidade, creando unha Nova Regulación Comunitaria e Nacional, para salvagardar os intereses das persoas físicas ou xurídicas que utilizan un servizo da sociedade da información.

Como eliminar as cookies

Todos os navegadores adoitan ter a opción de ver e eliminar as cookies instaladas no equipo cliente. Se desexa eliminar as cookies instaladas no seu equipo recomendámoslle que utilice un buscador web (por exemplo google.es) e realice unha busca cos seguintes termos: "eliminar cookies en xxx" (sen comiñas) e substitúa xxx polo nome do navegador que lle interese. Para facilitarlle a tarefa proporcionámoslle enlace directo á información sobre como eliminar as cookies nos principais navegadores:

Eliminar cookies en Chrome
Eliminar cookies en Firefox
Eliminar cookies en Internet Explorer
Eliminar cookies en Safari
Eliminar cookies en Opera

********************************************************************

PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL
A totalidade do contido desta web está protexido polos dereitos de propiedade industrial, intelectual que o usuario desta web ha de respectar. Queda prohibido a reprodución agás para uso privado, a comunicación ou distribución dos materiais incluídos neste sitio web sen autorización expresa de Pluma y Collar, C.B.

********************************************************************

POLITICA DE PROTECCIÓN DE DATOS.


1-DEREITO DE INFORMACIÓN: De conformidade co establecido no artculo 5 da Lei Orgánica 15/1999 do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, infórmase que os seus datos persoais serán incorporados nun ficheiro informático propiedade de Pluma y Collar, C.B. co fin de prestarlle os servizos solicitados e informalo sobre promocións. O interesado ten o dereito de acceso, rectificación, cancelación e/ou oposición que poderá exercitar dirixíndose ao responsable do ficheiro, domiciliado en Souto dá Igrexa, 70 Meirás 15168 SADA (A Coruña) ou á dirección de correo electrónico plumaycollar@plumaycollar.com

2-CARÁCTER OBRIGATORIO OU FACULTATIVO DA INFORMACIÓN FACILITADA POLO USUARIO E VERACIDADE DOS DATOS. Os campos marcados por un asterisco ( * ) a encher polo usuario son estritamente necesarios para atender a súa petición, sendo voluntaria a inclusión de datos nos campos restantes.
O usuario garante que os datos persoais facilitados a PLUMA Y COLLAR, C.B. son verdadeiros e faise responsable de comunicar a esta calquera modificación destes.

3-CONSENTIMENTO DO USUARIO: O envío de datos persoais, mediante o uso do formulario electrónico de PLUMA Y COLLAR, C.B. ou se acontece, mensaxes de correo electrónico, supón o consentimento expreso do remitente ao tratamento automatizado dos datos incluídos nos medios de comunicación indicados, para a finalidade antes descrita, así como o envío das comunicacións vía SMS e correo electrónico coa información sobre os nosos servizos e promocións. En caso de non querer recibir comunicación comercial ou promocións haberá que marcar o recadro correspondente indicando a súa negativa.

4-DEREITOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, OPOSICIÓN E CANCELACIÓN DOS USUARIOS: O usuario poderá exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición nos termos previstos á a L.O.P.D e á súa normativa de desenrolo, mediante correo electrónico dirixido a plumaycollar@plumaycollar.com indicando como asunto" Protección de Datos".

********************************************************************

CONDICIÓNS XERAIS DE CONTRATACIÓN


1. Aceptación das Condicións Xerais de Contratación

Estas condicións xerais de contratación (en diante Condicións Xerais de Contratación) xunto, no seu caso, coas condicións particulares que poidan establecerse, regularán expresamente as relacións xurdidas entre Pluma y Collar, C.B., con domicilio en Souto da Igrexa 70 - Meirás15168 SADA (A Coruña). España - e con C.I.F. L-70205968 (de aquí en diante Pluma y Collar) e os terceiros (en diante "Clientes") que adquiran produtos ofrecidos a través do Sitio Web.

As presentes Condicións Xerais de Contratación foron elaboradas de conformidade co establecido na Lei 34/2002, de servizos da sociedade da información e comercio electrónico, a Lei 7/1998 sobre Condicións Xerais de Contratación, o Real Decreto 1906/1999 polo que se regula a contratación telefónica ou electrónica con condicións xerais en desenvolvemento do artigo 5.3 da Lei 7/1998, a Lei 26/1984 Xeneral para a Defensa dos Consumidores e Usuarios, a Lei 7/1996 de Ordenación do Comercio Minorista, o Real Decreto-Lei 14/1999 regulador da Firma Electrónica e cantas disposicións legais resulten de aplicación.

A adquisición de calquera dos produtos de Pluma y Collar a través do Sitio Web, supón a aceptación como Cliente, sen reservas de ningunha clase, de todas e cada unha das Condicións Xerais de Contratación, da Política de Privacidade e tratamento de datos, das Condicións Xerais de Uso do Sitio Web, así como no seu caso, das Condicións Particulares que rexan a adquisición.

Como Cliente, vostede declara ser maior de idade e dispoñer da capacidade xurídica suficiente para vincularse polas presentes Condicións Xerais de Contratación ao contratar con Pluma y Collar.

Pluma y Collar poderá en todo momento e sen previo aviso, modificar as presentes Condicións Xerais de Contratación así como as Condicións Particulares que no seu caso se inclúan, mediante a publicación das devanditas modificacións neste Sitio Web co fin de que poidan ser coñecidas e novamente aceptadas polos Clientes.

Pluma y Collar informa que os trámites para efectuar a adquisición de bens, son aqueles que se describen nas presentes Condicións Xerais de Contratación, así como aqueles outros específicos que se indiquen en pantalla durante a navegación, de maneira que o Cliente declara coñecer e aceptar os devanditos trámites como necesarios para contratar os produtos ofrecidos no Sitio Web.

2. Información previa á contratación

Pluma y Collar infórmalle de que o proceso de compra dos produtos ofrecidos no seu Sitio Web vén detallado expresamente ao longo das presentes Condicións Xerais de Contratación.

Do mesmo modo, o Cliente pode ter acceso ás Condicións Xerais de Uso do Sitio Web e a Política de Privacidade e tratamento de datos de Pluma y Collar mediante o link que se inclúe ao pé da páxina do presente Sitio Web.

O Cliente declara coñecer e aceptar de modo expreso o recollido nos parágrafos anteriores.

O Cliente declara coñecer e aceptar igualmente as Condicións Xenerais de Contratación que seguidamente se recollen así como calquera outras de carácter particular ou específico que puidesen establecerse de cara á adquisición dos produtos Pluma y Collar e que serán debidamente indicadas en pantalla durante a navegación.

Unha vez efectuada a compra o Cliente visualizará a recepción do seu pedido por medio dun correo electrónico como confirmación da contratación efectuada.

3. Rexistro e contrasinal

A adquisición dos produtos Pluma y Collar a través deste Sitio Web require o previo rexistro do Cliente.
Polo tanto, o Cliente que desexe adquirir algún dos produtos de Pluma y Collar deberá rexistrarse cumprindo o formulario de rexistro cuxo linkestá situado na parte superior da páxina do Sitio Web. No momento de rexistro, o Cliente asignará un nome de cliente e un contrasinal, que serán persoais e intransferibles e que poderá utilizar en compras sucesivas.

4. Prezos e produtos

Pluma y Collar mostrará no Sitio Web os produtos á venda xunto coas súas características propias e o seu prezo.
Os prezos en pantalla virán indicados en Euros e inclúen o correspondente IMPOSTO SOBRE O VALOR ENGADIDO e calquera outro imposto que fose de aplicación.

Neste sentido, Pluma y Collar resérvase o dereito a decidir en cada momento, os produtos que se ofrecen aos Clientes a través do Sitio Web.

Deste modo, Pluma y Collar poderá en calquera momento sumar novos produtos aos ofrecidos no Sitio Web os cales se rexerán polo disposto nas Condicións Xerais de Contratación en vigor nese momento.

5. Dispoñibilidade

No caso de que non haxa stock dispoñible dun determinado produto, Pluma y Collar informará o Cliente e propoñeralle outro de características similares.

6. Outros

Toda a información proporcionada durante o proceso de contratación será almacenada por Pluma y Collar de maneira que o Cliente poderá, logo de solicitude efectuada por escrito ou por correo electrónico solicitar información referente ás operacións efectuadas por el dentro dos 6 meses anteriores.

Todos os medios e requirimentos técnicos que se precisen para acceder ao Sitio Web e para efectuar as compras neste serán por conta exclusiva do Cliente, así como calquera gastos ou impostos aos que a prestación dos devanditos servizos poida dar lugar.

Unha vez tivese accedido, e para proceder á utilización dos distintos servizos o Cliente deberá seguir todas as indicacións e instrucións recollidas en pantalla, cumprindo para estes efectos os formularios fixados para a compra, o cal supoñerá a lectura e aceptación de todas as condicións xerais fixadas nas Condicións Xerais de Uso do Sitio Web, nestas Condicións Xerais de Contratación, así como no seu caso as Condicións Particulares que foran de aplicación.

Unha vez efectuado un pedido e recibido por Pluma y Collar, remitirase ao Cliente por correo electrónico a confirmación da contratación efectuada.

7. Lexislación e foro aplicable

As presentes condicións, rexeranse pola lexislación española, que se será de aplicación no non disposto nestas condicións en materia de interpretación, validez e execución.

As partes renuncian expresamente ao foro que lles puidese corresponder e someten expresamente os Xulgados da Coruña que resulte competente para resolver calquera controversia que poida xurdir na interpretación ou execución das presentes condicións contractuais.

Recollida de datos de carácter persoal

"Por medio da cumprimentación do formulario de rexistro e da aceptación da Política sobre Privacidade e Tratamento de Datos as Condicións Xerais, vostede consente expresamente para que Pluma y Collar trate os datos que nos proporcione coa finalidade de manter a relación comercial nos termos establecidos na citada Política sobre Privacidade e Tratamento de Datos.
Os datos conservaranse nun ficheiro informatizado de forma confidencial responsabilidade de Pluma y Collar, C.B. O Cliente pode exercitar os seus dereitos de acceso, rectificación ou cancelación dos seus datos ou opoñerse ao tratamento descrito, comunicándoo mediante correo electrónico dirixido a plumaycollar@plumaycollar.com ou por escrito a Pluma y Colar, C.B., Souto da Igrexa, 70 - Meirás15168 SADA (A Coruña) España, achegando unha fotocopia do seu D.N.I. por ambas as dúas caras, a petición en que se concreta a súa solicitude, datada e asinada, así como o seu domicilio para os efectos de notificacións. "